Enzymoterapie artritidy

Home » Nutraceutika a onemocnění » Revmatoidní artritida » Enzymoterapie artritidy

Enzymoterapie v léčbě revmatoidní artritidy (RA)


Nejčastějším projevem RA je primární nebo sekundární zánět spojený s otoky - edémy a bolestivými projevy. A právě zánět je oblast, ve které se systémová enzymoterapie (SET) uplatňuje jako součást revmatologických léčby. Jednotlivé enzymy i jejich kombinace významně ovlivňují imunitní buňky, tvorbu cytokinů a protilátek.

V působení enzymových preparátů se dají vysledovat poměrně selektivní imunomodulační zásahy. Patří k nim:
* Snížení tvorby imunitních komplexů, jejich štěpení v krvi a odbourávání těch, které se zadržely v cévách a tkáních
* Obnovení eliminační schopnosti elementů systému monocytů a makrofágů, utlumené nadbytkem imunokomplexů
* Modifikace domény Fc oblasti imunoglobulinových molekul
* Snížení vazby Fc oblasti imunoglobulinové molekuly na Fc receptory na buněčných površích
* Snížení vazby Clq složky komplementu k CH2 doméně Fc oblasti imunoglobulinové komponenty imunitních komplexů
* Omezení vazby protilátek na volné autoantigény a autoantigény buněčných povrchů
Enzymy jsou schopny štěpit toxické (např. kachektizující) polymery TNF-α a další cytokiny (Nortier a kol., 1991), vznikající ve vysokých koncentracích v séru a tkáních, provázejících chronické záněty. Zároveň enzymy snižují koncentraci těchto patologických cytokinů v krvi (Mazury 1997). Adhezní molekuly (na povrchu leukocytů, endotelu a složek pojiva), které umožňují vzájemné kontakty buněk a vstup krevních leukocytů do ložisek zánětu, jsou také modulované prostriedníctvom enzymových preparátů. Selektivní ovlivnění vybraných adhezních molekul (CD4, CD44, CD54, CD62E, CD80 (Lehmann, 1996; Kleef, 1996; Jutila 1991) snižuje až o 2/3 jejich aktivitu, čímž jsou příznivě ovlivněny mnohé autoimunitní a zánětlivé procesy. Na optimálním průběhu akutního i chronického zánětu se SET podílí také úpravou reologických vlastností krve a lymfy (Saradeth 1995; Ernst 1994), čímž dochází k optimalizaci distribuce tělních tekutin v postižených ložiscích. Výsledným efektem je výrazná redukce zánětlivého edému.
Klinické zkušenosti se systémovou enzymoterapii při revmatoidní artritidě RA (včetně juvenilního typu) publikoval Prof. Rovenský už v roce 1993. Použil Wobenzym spolu s cyklosporinem a sulfasalazinem a po 12 měsících léčby pozoroval vedle subjektivního zlepšení také zlepšení indexu Ritchiovej, sedimentace erytrocytů a koncentrace imunokomplexů (IK). U několika nemocných se snížil i titr reumatoidnáho faktoru.
Studie, ve které byl Wobenzym podáván v kombinaci s methotrexátem, dokázala rychlejší ústup edému, ranní ztuhlosti a zlepšení Lee indexu. Proti kontrolní skupině (léčené NSA a metotrexátem) byl zaznamenán i výraznější pokles sedimentace erytrocytů a IgG. Lehčí navození klinické a laboratorní remise umožnilo redukovat dávky metotrexátu na polovinu (Sizjakina, 1997).
Pozitivní zkušenost s adjuvantní léčbou revmatoidní a psoriatické artritidy Wobenzymem publikovala v roce 1998 Szilasiová. Autorka ve své práci potvrdila omezení ranní ztuhlosti, zlepšení kloubního indexu a dalších klinických ukazatelů. Z laboratorních parametrech došlo k významnému poklesu cirkulujících imunokomplexů. Zařazením Wobenzymu do léčivých schémat bylo dosaženo lepší tolerance chorobu modifikujících léků, urychleně ústupu zánětlivých projevů a zlepšení funkčního stavu pacienta.
Rovenský a kol. prezentovali v roce 1998 práci, v níž přidávali Wobenzym deseti pacientům s revmatoidní artritidou, kteří v průběhu 3-6 měsíců neodpověděli na bazální chorobu modifikující léky. V průběhu 12-měsíční léčby došlo u těchto pacientů ke snížení indexu Ritchieové. Byly zaznamenány i významné příznivé změny laboratorních parametrů (pokles sedimentace červených krvinek, pokles hodnot cirkulujících imunokomplexů a zvýšení koncentrace hemoglobinu).
Mazur (1997) použil Wobenzym v kombinaci s NSA a metotrexátem. Dávka Wobenzymu byla 30 tablet denně (rozděleno do několika denních dávek) po dobu prvního měsíce a 21 tablet následující 2 měsíce. Pacienti léčení kombinací obsahující Wobenzym vykazovali rychlejší a výraznější pokles ranní ztuhlosti a pokles skóre podle Ritchiovej, což je výsledek důležitý pro kvalitu života nemocných. Změny laboratorních parametrů u sledovaných pacientů zahrnovaly vzestup koncentrace hemoglobinu a počtu erytrocytů oproti kontrolní skupině.
Je známo, že pokles aktivity zánětu při RA vede ke zlepšení anémie různými mechanismy. Jedním z nich je i pokles koncentrace prozánětlivých cytokinů (IL-1β, TNF-α) v krvi. Stejně hladina interferonů výrazněji poklesla v průběhu léčby Wobenzymem. Oproti kontrolní skupině poklesla ze sledovaných parametrů také sedimentace, koncentrace globulinů a IgM. V absolutní a relativní koncentraci lymfocytů nebyl mezi skupinami nalezen rozdíl. Tyto výsledky potvrzují, že Wobenzym snižuje zánětlivou aktivitu u RA. Na konci třetího měsíce všichni pacienti vykazovali sníženou koncentraci cirkulujících IK v periferní krvi. Rozdíl byl ve prospěch wobenzymovej skupiny.
Léčba proteolytickými enzymy nemá charakter léčby cytostatické či imunosupresivní. Výsledky dokazují, že stimulovaná produkce INF-α a INF-γ byla vyšší u skupiny s Wobenzymem. Přirozená fyziologická zánětlivá odpověď je tak naopak posilována. U skupiny pacientů léčených Wobenzymem bylo možné redukovat dávku NSA o 50 až 75%.
Velmi cenné je, že přidání Wobenzymu k metotrexátu umožňuje snížit potřebnou dávku na polovinu (z 10 na 5 mg týden), což nejen snížilo na polovinu počet vedlejších nežádoucích projevů léčby, ale především eliminovalo všechny Nejzávažnější nežádoucí účinky (leukocytopenie, nefrotoxicitu, hepatotoxicitu reaktivaci infekcí ). Systémová enzymoterapie se ukazuje být perspektivní pro účinek na základní mechanismy onemocnění RA a velmi vhodná jako lék pro pacienty, u kterých jsou imunosupresiva kontraindikovány.
Výsledky multicentrické randomizované studie prezentovali v r.. 1998 Pavelka, Rovenský a kol., Kteří srovnávali ve dvojitě slepém uspořádání efekt léčby proteolytickými enzymy (Phlogenzym) s efektem sulfasalazinu. Do studie bylo zařazeno celkem 155 pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, dosud léčených jen NSA a eventuálně malými dávkami prednisonu. První skupině pacientů byl k dosavadní terapii přidán Phlogenzym, druhá skupina dostávala sulfasalazin. Léčba trvala celkem 9 měsíců. Klinický efekt Phlogenzymu byl prakticky v všech sledovaných parametrech srovnatelný s účinností sulfasalazinu (pokles Thompsonová kloubního indexu, délky ranní ztuhlosti, zlepšení klidové a pohybové bolesti, zlepšení funkce). U Phlogenzymu byl prokázán stejný chorobu modifikující účinek jako u sulfasalazinu a přitom byl pacienty lépe tolerován. Zdroj: enzymoterapie RA, http://www.wobenzym.sk/cdweb/revma-artri.htm


Shrnutí


Enzymy přirozenými mechanismy účinně tlumí zánětlivý proces revmatu zvýšením odbourávání zánětlivých imunokomplexů. Účinky enzymoterapie nevykazují žádné závažnější nežádoucí účinky.

Jedinou slabší stránkou enzymoterapie je nižší dostupnost léčby z důvodu finančních nákladů na léčbu, protože přípravky systémové enzymoterapie (Phlogenzym, WOBENZYM) nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami i přes vědecky podloženým důkazem o jejich léčebné účinnosti.


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

 
Home » Nutraceutika a onemocnění » Revmatoidní artritida » Enzymoterapie artritidy