Kurkuma v léčbě artritidy

Home » Nutraceutika ve výživě » Kurkuma » Kurkuma v léčbě artritidy

Kurkuma v léčbě artritidy


Multi-cílová léčba Kurkumin = Optimální kontrola artritidy / artritidy


Vědecké poznání molekulárních účinků kurkumínu vedly v posledním období k aplikaci této přírodní látky při léčbě reumatiodnej artritidy a osteoartritidy. Hlavní účinná složka kurkumy - kurkumin účinně potlačuje aktivitu signálních molekul buněk na více úrovních, výsledkem čehož je snížená tvorba zánětlivých látek a zamezení zánětlivého poškozování kloubů.

Potlačování imunitních zánětlivých reakcí na více úrovních by mělo logicky vyúsťovat k současnému celkovému snížení imunity vůči infekcím a tím limitovat léčebné použití. Překvapivě však kurkuminoidy nevedou ke snížení odolnosti vůči infekcím jako jiné monoklonální, specificky cílené protizánětlivé látky, ale naopak u lidí s opakujícími se infekcemi zvyšují počet funkčních buněk imunitního systému.


Kurkumin v léčbě artritidy působí na několika úrovních současně:


* Tlumí antigenně specifickou zánětlivou reakci, což znamená že blokuje výlučně škodlivou nadměrnou zánětlivou reakci, zatímco funkce imunity vůči infekcím zůstává zachována

* Blokuje několik signální molekuly (interleukiny) které zesilují bolestivý zánět kloubů

* Blokuje zánětlivý účinek interleukinu IL-1-beta významně přispívajícího k devastaci chrupavky a bolestivosti kloubů při revmatoidní artritidě

* Potlačuje tvorbu matrix metalloproteinázy, destruktivních enzymů které odbourávají chrupavku

* Je silným inhibitorem migračních faktorů které jsou považovány za důležité součásti rozvoje revmatoidní artritidy

* Deaktivuje enzym kolagenáza, způsobující poškození chrupavky

* Nově objevený cytokin nazvaný interleukin 18 (IL-18) může také hrát roli v rozvoji revmatoidní artritidy tím že aktivuje vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), faktor zabezpečující růst cév a ztenčení kloubních membrán. Kurkumin tlumí účinky IL-18 na VEGF, tím redukuje angiogenezi (tvorbu cév) a zároveň napomáhá k zachování zdravých kloubních membrán.

Zdroj: J.Goepp, MD: Successful RA Intervention with high-potency curcumin; Life extension magazine, March 2010


Kurkuma v léčbě zánětu kloubů - artritidy


Pro-zánětlivé cytokiny, jakými jsou interleukin-1β (IL-1β) a tumor nekrotizující faktor-α TNF-α hrají klíčovou roli v rozvoji osteoartrózy - zánětu kloubů (OA). Protizánětlivé látky schopné potlačovat tvorbu těchto katabolicky působících cytokinů mohou mít terapeutický potenciál využitelný v léčbě OA a řady dalších kloubních poruch. Cílem klinické studie publikované v vědeckém časopise Biochemical PHARMACOLOGY, z roku 2007 bylo zkoumat účinky kurkumínu (diferuloylmetánu), jak farmakologicky bezpečné fytochemické látky se silnými protizánětlivými účinky ovlivňujícími IL-1β a TNF-α signální dráhy v chondrocytů (buňkách kloubní chrupavky) u lidí. Účinky kurkumínu byly studovány na izolovaných kulturách lidských chondrocytů vystavených 72 hodinové působení zánětlivých cytokinů: IL-1β a TNF-α. Aktivita enzymů cyklo-oxygenasy-2 (COX-2) a matrix metaloproteináza-9 (MMP-9) byla sledována metodou Westwrn Immunoblott. Účinky kurkumínu na aktivaci, fosforylaci a jadernou translokaci proteinů NF-κB byly stanoveny metodikou western immunoblott a imunofluorescenční analýzou. Léčebné použití kurkumínu na chondrocyty potlačilo IL-1β-indkovanú NF-κB aktivaci a p-65 nukleární translokaci. Stejně kurkumin potlačoval účinky prozánětlivého TNF-α.

Tyto výsledky ukazují, že kurkumin má významný výživový potenciál jako přirozeně se vyskytující protizánětlivá látka použitelná v léčbě osteoartritidy mechanismem potlačení NF-κB zprostředkovaných IL-1β/TNF-α katabolických signálních drah v chondrocytů (buňkách kloubní chrupavky).

Zdroj: Mehdi S. et al.: Suppression of NF-κB activation by curcumin leads to inhibition of expression of Cyclo-oxygenase-2 and matrix metalloproteinase-9 in human articular chondrocytes: Implications for the treatment of osteoarthritis; Biochemical PHARMACOLOGY, Vol.73, May 2007.


 Aromatické silice kurkumy - účinné blokátory zánětu posilující účinky kurkuminoidov


Aromatické těkavé silice ze skupiny seskviterpeny obsažené v kurkumě přispívají k protizánětlivým účinkem kurkuminoidov. Hlavní složkou éterických olejů je turmerón, tvořící 60% obsahu silic. V experimentálních pokusech na zvířatech izolované těkavé silice kurkumy vykázaly dokonce vyšší protizánětlivý účinek jako samostatně podávané kurkuminoidy.

Zdroj: Lantz RC, et al., Phytomedicine, 2005:12: pp 445-452.

Praktický význam uvedených zjištění spočívá v tom že podávání izolovaných extraktů kurkuminoidov v kapslích výživových doplňků nepřináší adekvátní zvýšení jejich účinnosti úměrné dosažené zvýšené dávce kurkuminoidov.

Kapsle obvykle obsahují 95% extrakt kurkuminoidov pod názvem kurkuminoid - komplex, skládající se z 3 přirozených kurkuminoidov pocházejících z oddenku: kurkumínu, demetoxykurkumínu a bis-demetoxykurkumínu. Uvedené látky se z důvodu podobných fyzikálně-chemických vlastností extrahují současně.

Důvodem nedosažení adekvátní účinnosti extraktů, tedy koncentrátů kurkuminoidov odpovídající jejich zvýšené dávce jsou chybějící éterické olejové složky - seskviterpeny, které se při extrakci oddělují. Mnohé vědecké práce potvrzují že seskviterpeny spolupůsobí proti zánětu a tím potencují účinky kurkuminoidov.

Výroba technologicky a finančně náročnějších extraktů opět nestačí překonat účinky původního přirozeného nutraceutik - kurkumového prášku.


Porovnání kurkumínu s nesteriodnými antirevmatiky


V rozsáhlejší klinické dvojitě zaslepené studii byla porovnána účinnost kurkumínu s běžně používaným nesteroidních antirevmatik (NSA) diklofenakem. 45 pacientů s mírnou až středně těžkou revmatoidní artritidou bylo rozděleno do 3 skupin. První podskupina dostávala 2krát denně 500mg kurkumínu, druhá 500mg kurkumínu a 50mg diklofenaku denně, třetí 50mg diklofenaku denně. Výsledky byly hodnoceny během 8 týdenního podávání.
Největší ústup onemocnění byl zaznamenán u pacientů léčených výlučně Kurkumin. Skupina léčená výlučně diklofenakem zaznamenala nejnižší ústup projevů onemocnění! Podobně ve skupině se samotným Kurkumin byl zaznamenán nejvyšší pokles C-reaktivního proteinu a antistreptolyzínu O (ASO), biochemických ukazatelů zánětlivých procesů.

Zdroj: Chandran B.et al.: A multicentre, randomized, controlled human clinical study to ASSESS the Efficacy and safety of biocurcumax compared to diclofenac sodium in the management of active rheumatoid arthritis; Kerala, Indie: Arjuna Natural Extracts Limited; 2009.

I když původ a příčiny vzniku revmatoidní artritidy zůstávají jen částečně objasněny, mechanismus chronického zánětu tkání je prozkoumán až na genetickou úroveň buňky. Současný trend aplikované ("mainstream") medicíny je zaměřen především na vysoce ziskové originální syntetické léky často zaměřené specificky na jeden cíl s omezenou účinností doprovázenou množstvím nežádoucích, vedlejších účinků. Nežádoucí účinky jsou v mnoha případech potenciálně život ohrožující, například závažný útlum imunity spojený s rizikem těžkých infekcí nebo různých typů rakoviny.

Nový trend v medicíně otevírá možnosti využití bezpečných léků přírodního původu s účinností zaměřenou současně na více cílů, takzvaných "multi-target drugs". V kaskádě zánětlivých mechanismů revmatoidní artritidy má použití více-cílových látek přírodního původu, příkladem kterých je kurkumin značné klinické výhody využitelné jako komplementární léčba zvyšující úspěšnost léčby s minimalizací nežádoucích účinků.

 

.... Pokroky ve vědeckém poznání molekulárních mechanismů vedly

k léčebné aplikaci kurkumínu při revmatoidní artritidě.


 


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Kurkuma » Kurkuma v léčbě artritidy