Obchodní podmínky

Home » Společnost » Obchodní podmínky

 


Obchodní podmínky


Všeobecná ustanovení
Obchodní podmínky pro dodání zboží stanovené prodávajícím přejímá kupující zadáním závazné objednávky. Tyto obchodní podmínky určují vztahy mezi nakupujícím a prodávajícím. Pro obě strany jsou tyto obchodní podmínky  ( dále jen OP ) závazné.
OP vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – Zdenka Čmilanská, Kaplického 361, 463 12 Liberec - Doubí, IČ: 88871754  a kupujícího. V aktuální formě tvoří obsah kupní smlouvy ( dále jen KS ), které je její nedílnou součástí.


Předmět smlouvy

Zboží uvedené v objednávce, jenom toto a právě toto, je předmětem  KS. Informace o produktech jsou aktuální a jsou aktualizovány dle dostupných údajů od dodavatele. Prodávající pravidelně provádí kontrolu jejich kontrolu ( vyhrazuje si však právo některých nepřesností, které zcela nejde vyloučit. Prodávající se zavazuje v takovémto případě  k dodatečné nápravě informačních povinností, vyplývajících ze zákona, okamžitě, když se o nich dozví.


Uzavření kupní smlouvy
Platnou se elektronická objednávka stává po kompletním vyplnění údajů v objednávkovém formuláři a jejím odesláním prodávajícímu. Objednávka je zároveň návrhem KS.  KS vzniká v okamžiku doručení zboží kupujícímu.


Odstoupení od kupní smlouvy anebo storno objednávky.
Když se kupující rozhodne učinit storno objednávky ještě před jejím odesláním, zašle storno požadavek na e-mailovou adresu info@NutraVita.cz. Prodávající bez odkladu zašle zprávu o úspěšném stornování objednávky. Pokud již byla částka uhrazena peníze mu budou vráceny převodem. V tomto případě nebude účtován žádný storno poplatek.

Když kupující uplatní storno z důvodu nedodržení dodací lhůty, to znamená, že zboží nebude doručeno v dohodnutém termínu z důvodu zavinění ze strany prodávajícího, může zákazník odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě kupující nebude zatížen žádnými storno poplatky a peníze mu budou vráceny v plné výši.

Chce-li zákazník provést storno již  realizované objednávky po uplynutí lhůty 12 hodin od potvrzení objednávky, bude mu  účtována smluvní pokuta  ve výši 300,- Kč. Tuto pokutu uhradí objednávající. Případné vymáhání se řídí podle  platných zákonů České republiky.

V případě, že zboží již bylo odesláno a zákazník objednávku stornuje, zboží nepřevezme, odmítne zboží převzít ve stanovené úložní lhůtě od dopravce či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku, v takovém případě je zákazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 400,-Kč a uhradit náklady na poštovné a balné. Výše poštovného a balného  závisí na velikosti a váze odeslaného zboží, kde částka bude doložena dokladem společnosti, která provádí doručování zásilek. Tyto poplatky budou vymáhány dle platných předpisů České republiky.


Cena a platba
Ceny uvedené na webových stránkách www.NutraVita.cz jsou včetně DPH a jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající není plátcem DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazení celé částky v hotovosti osobně prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě e-mailové objednávky, objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře na na web. stránkách NutraVita.cz anebo na základě telefonické objednávk mezi kupujícím a prodávajícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu a částka za balné. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem.
Platbu za zboží lze uskutečnit dobírkou při převzetí zásilky, nebo platbou předem bankovním převodem. V případě převodu bude zákazník vyzván k platbě a budou mu zaslány podklady k bankovnímu převodu. Zboží bude odesláno po připsání peněz na účet prodávajícího.
Cena za odeslanou zásilku, dle objednávky, se skládá z těchto položek: balné + poštovné + dobírka ( v případě, že si jí zákazník zvolí, jako způsob platby ).  Při způsobu platby dobírkou, kupující uhradí částku při převzetí zásilky. Kupující může realizovat platbu i předem - převodem z účtu. Jakmile je platba připsaná na účet prodávájícího, tento je povinen zásilku bez zbytečných odkladů kupujícímu, dle zvoleného způsobu dopravy doručit.

Aktuální ceny a způsoby dopravy jsou uvedeny vždy u každého produktu, v právé části dané stránky v objednávkovém formuláři.


Dodací lhůta.

Lhůta pro dodání zásilky počne plynout od dne odeslání závazné objednávky. Kupující vyplní objednávkový formulář, vyplní všechna políčka tohoto formuláře, aby bylo možné realizovat doručení objednávky – zásilky. V případě, že zboží je skladem, zavazuje se prodávající k jeho expedici do 5 pracovních dnů. V případě, že objednané zboží není skladem, nebo je nebude možné dopravci předat do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě určení k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.
Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat zboží kupujícímu, j1e povinen vrátit veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím na jeho účet.


Záruka vrácení peněz

Kupující má právo na vrácení peněz do 14-ti dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. V tomto případě kupující musí učinit tyto kroky:
1. Zboží musí být neporušené a nepoužité , tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
2. Kupující musí zásilku odeslat do 14 dnů po obdržení zboží.
3. Vrácené zásilka musí obsahovat kopii daňového dokladu a zboží nesmí být nijak poškozené a nesmí být načaté – otevřené.
4. Peníze budou vráceny na účet zákazníka. Zásilkové dobírky nebudou přijaty.
Po obdržení vráceného zboží budou peníze za ně zaslány na adresu kupujícího nebo na jeho účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení a zkontrolování zboží prodávajícím.


Reklamační řád
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem info@NutraVita.cz  anebo písemně na adresu prodejce. Ve svém oznámení musí kupující uvést,  jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.
Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží - faktura. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, je vrátil kompletní tak, jak je převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány na e-mailovou kupujícího. Nemá-li kupující e-mailovou schránku, tak na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží. V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace. Prodejce je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


Záruční doba
Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Minimální expoziční doba platná pro jednotlivé výrobky je uvedena na každém výrobku a za její platnost ručí výrobce. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně nebo na e-mailovou schránku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.


Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky nebo učinění objednávky telefonicky.
Učiněním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.
 

Home » Společnost » Obchodní podmínky