Kurkuma proti cukrovce a trombóze

Home » Zajímavosti » Kurkuma proti cukrovce a trombóze

Rostlinné látky kurkumin a resveratrol tlumí záněty na genetické úrovni buněk, otevírají nové možnosti v léčbě diabetes typu 2 a kardiovaskulárních onemocnění.


 

Může kurkuma pomáhat v prevenci cukrovky nebo léčbě žilní trombózy?


Je známo že obezita (nadváha) hraje příčinnou roli v komplexu onemocnění vyúsťujúcich do metabolického syndromu, stejně jako je významným rizikovým faktorem pro srdečně-cévní onemocnění a cukrovku. Přestože se myslelo, že tuková tkáň slouží pouze jako jednoduchý sklad pro nadbytečné tuky, funkce tukové tkáně také reguluje organismus prostřednictvím různých signálních mechanismů, včetně autonomní nervové stimulace a vylučování hormonů.

Za normálního stavu regulační mechanismy tukové tkáně primárně řídí ukládání energetických zásob následující po konzumaci potravy (lipogeneze) a stejně řídí mobilizaci - uvolnění enegie během období zvýšené spotřeby (lipolýza).

Tuková tkáň plní kromě regulační metabolické funkce i funkci tvorby proteinů (bílkovin) patřících do skupiny zprostředkovatelů zánětlivé reakce. Začátkem 90. let minulého století bylo objeveno že adipocyty (tukové buňky) jsou schopné produkce prozánětlivých cytokinů - tumor nekrózneho faktoru alfa (TNF-alfa). Později byla objevena produkce dalších zánětlivých cytokinů skupiny interleukinů: IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-15, prostaglandinu E2 a aktivátoru inhibice plazminogenu.

V tukové tkáni jedinců s normální tělesnou hmotností se nachází přibližně 5 až 10% makrofágů, buněk produkujících zánětlivé cytokiny. U obézních jedinců se jejich počet zvyšuje až na 60% všech buněk tukové tkáně.

Velká část zánětlivých bílkovin vznikajících v tukové tkáni se uvolňuje do krevního oběhu. U obézních lidí byly naměřeny zvýšené hladiny v krvi. Množství studií shodně potvrdilo přímou souvislost výšky indexu tělesné hmotnosti (BMI) a výšky hladiny zánětlivých bílkovin v krvi. Tyto klinické pozorování vedly k pochopení klíčových souvislostí obezity a diabetes typu 2, srdečně-cévních onemocnění.

Výsledky mexické studie autorů Gonzales, Orlando z roku 2008 poukazují na schopnost přírodních polyfenolických látek, kurkumínu a resveratrolu inhibovat TNF-alfa aktivovanou NF-kappaB signální cestu adipocytů (tukových buněk) a tím významně tlumit projevení účinků zánětlivých cytokinů.

Získané údaje naznačují že kurkumin a resveratrol se mohou stát novým a bezpečným léčebným postupům snižujícím chronické záněty vyvolávány buňkami tukové tkáně použitelné v prevenci diabetes typu 2, léčbě cévních komplikací souvisejících s diabetes a srdečně-cévních onemocnění.

Zbývá dořešit otázku slabé biologické dostupnosti obou látek, protože se po vstřebání velmi rychle mění na neúčinné metabolity a rychle se vylučují. V této oblasti může být nápomocen znám účinek další přírodní látky obsažené v černém koření - piperínu, který blokuje odbourávání kurkumínu a tím zvyšuje jeho biologickou účinnost.

Zdroj: AMGonzales, RAOrlando: Curcumin and resveratrol inhibuje nuclear factor-kappaB-mediated cytokinu expression in adipocytes; Nutrition & Metabolism 2008, Vol.5.

Pozn. Nutraceutical: Podle vlastních zkušeností kurkumin podávaný po velmi účinně tlumí zánětlivé mechanismy na mnoha úrovních, což potvrdila úspěšná léčba nehojících se ran při závažné formě žilní trombózy dolních končetin, která nereagovala na běžnou konvenční terapii.


 

 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

 
Home » Zajímavosti » Kurkuma proti cukrovce a trombóze